Strandhuse Brolav

[ Forside ]  [ Bestyrelsen ]  [ Vedtægter mm ]  [ Info ]  [ Indkaldelse ]  [ Galleri ]

[ Vedtægter ]  [ Ordensregler ] 

VEDTÆGTER

Brolavet Strandhuse på Madsens Plads

Revideret per 26. september 2013

 

 

NAVN:

§ 1.

Foreningens navn er ?Brolavets Strandhuse på Madsen Plads?

 

FORMÅL:

§ 2.

Foreningens formål er at råde over bro og ophalingsplads på matr. nr. 26ø Sct. Jørgens i overensstemmelse med den lejekontrakt der er indgået herom med udlejer Eva Madsen, Strandhuse 23, 5700 Svendborg.

 

MEDLEMSKAB:

§ 3.

Stk.1.              Udlejer er født medlem af brolavet, uanset den til enhver tid siddende bestyrelse i brolavet og uden udgift.

 

Stk.2.              Optagelse af medlemmer sker efter ansøgning, og optagelsen kan kun besluttes af en enig bestyrelse.

 

Stk.3.              Nye medlemmer kan optages af en enig bestyrelse så længe broplads / ophalingsplads haves.

 

Stk.4.              Passive medlemmer kan optages i brolavet og optagelsen kan kun besluttes af en enig bestyrelse.

 

Passive medlemmer har ingen stemmeret.

 

Stk.5.              Foreningens medlemmer tildeles en broplads svarende til bådens størrelse, og bevarer denne, så længe foreningen disponerer over pladsen, og så længe bådens ejer er medlem af brolavet.

Både der ligger ved bro, på land eller i hus, fra og med den 15 oktober til og med den 31 marts betaler vinterleje. Sommerleje betales i perioden fra den 1. april til den 15. oktober.

Nye medlemmer betaler 1000 kr ved indmeldelse til ?Ramslagets? drift/vedligehold, samt vedligehold af bro og pæle. Beløbet refunderes ikke ved udmeldelse.

 

Stk.6.              Udmeldelse fra foreningen skal ske skriftlig til kassereren og kan først få virkning fra det kommende regnskabsår.

                        Der foretages således ikke refusion såfremt udmeldelsen sker i et regnskabsår.

Udmeldelse fra foreningen skal ske skriftlig til kassereren inden den 1st. april eller den 1st oktober i et kalenderår.

 

Stk.7.              Såfremt et medlem ikke har anvendt sin bådplads ved broen i 2 på hinanden følgende sejlsæsoner (1 januar ? 31 december) og ikke den følgende sejlsæson senest d. 1 april betaler sommerpladsleje, tillige meddeler bestyrelsen om søsætning på sin plads ved broen, udtræder medlemmet automatisk af foreningen, og bestyrelsen kan disponere over pladsen.

 

                        Bestyrelsen kan dog dispensere fra bestemmelsen under særlige omstændigheder.

 

                        Medlemmerne har pligt til senest den 1 april at meddele bestyrelsen hvis de ikke benytter deres bådeplads, så bestyrelsen kan disponere over bådepladsen.

 

                        Fremleje af pladsen kan ikke finde sted.

 

Stk.8.              Et medlem kan ekskluderes af foreningen hvis medlemmet ikke betaler kontingent rettidigt, eller ikke følger de af generalforsamlingen vedtagne ordensregler for bro og plads.

 

Bestyrelsen kan foretage denne eksklusion, dog først efter en forudgående skriftlig advarsel, og således at eksklusionen får omgående virkning fra meddelelsen.

 

Det ekskluderede medlem har ret til at få eksklusionen efterprøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling og således, at afgørelsen om eksklusion skal stå ved magt, træffes ved simpel flertal på generalforsamlingen.

 

Stk.9.              De medlemmer der dyrker fritidsfiskeri kan tørre og opbevare det, efter loven tilladte antal redskaber på Brolavets område i det omfang pladsforholdene tillader det.

                        Der må ikke dumpes fiskeaffald fra bro eller ved slæbested, indføjet og vedtaget 26 september 2013

 

Anvisninger for anbringelse og opbevaring skal følges.

 

Der må ikke drives erhvervsmæssigt fiskeri eller handel fra Brolavet område.

 

Stk.10.            Nyt: Brolavets medlemmer henstilles at have en fritidsulykkesforsikring og dem der er ude af arbejdsmarkedet en heltidsulykkesforsikring.

 

 

 

 

BESTYRELSEN:

§ 4.

Stk.1.              Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.

 

Stk.2.              Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen af generalforsamlingen.

2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

 

Genvalg kan finde sted.

 

Stk.3.              Bestyrelsen kan antage en bromester til at holde tilsyn med bro og ophalingsplads m.v. og forstå nødvendige reparationer

 

Stk.4.              Foreningen tegnes af hele bestyrelsen eller af 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

Stk.5.              Foreningen påtager sig intet ansvar overfor medlemmerne.

 

Stk.6.              Medlemmerne har pligt til at tegne nødvendig ansvarsforsikring på båden

 

Stk.7.              Der føres referat af bestyrelsens møder der, efter bestyrelsens godkendelse, gøres tilgængelige for Brolavets medlemmer senest 14 dage efter sidste bestyrelsesmøde.

 

GENERALFORSAMLINGEN:

§ 5.

 

Stk.1.              Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i august eller september måned med følgende dagsorden:

 

1.                      Valg af dirigent

2.                      Aflæggelse af bestyrelsens beretning

3.                      Aflæggelse af regnskab

4.                      fastsættelse af kontingent

5.                      Valg af bestyrelse samt suppleant

6.                      Valg af revisor og suppleant

7.                      Indkomne forslag

8.                      Eventuelt

 

Stk.2.              Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen og alle spørgsmål afgøres ved simpelt majoritet.

 

                        Afstemningen foregår mundtlig, med mindre blot ét medlem kræver skriftlig afstemning

 

Stk.3.              Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske ved brev til medlemmerne samt ved opslag pa strandarealet.

                                                                                              

                        Indkaldelse skal ske 3 uger (21 dage) før generalforsamlingen afholdes.

 

                        Regnskab og status med revisionspåtegning udsendes sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling.

 

Stk.4.              Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Stk.5.              Indkomne forslag, der skal behandles pa generalforsamlingen, lægges frem til medlemmernes orientering senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse

 

Stk.6.              Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen, eller mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt forlanger det.

 

Stk.7.              Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske ved brev til medlemmerne samt opslag på strandarealet.

 

                        Indkaldelse skal ske mindst 3 uger (21 dage) før afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

 

REGNSKABSÅR:

§ 6.

 

Stk.1.              Foreningens regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli det følgende år, således at første regnskabsår var fra 1. december 1987 til 31 juli 1988

                       

Stk.2.              Bestyrelsen (kassereren) skal senest 30 dage før den ordinære generalforsamling afgive årsregnskabet til revisor

 

Stk.3.              Regnskab og status med revisionspåtegning udsendes sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling.

 

HÆFTELSE:

§ 7.

Foreningen hæfter kun med foreningens formue således, at medlemmerne af

foreningen ikke kan blive gjort personligt ansvarlig eller komme til at hæfte for foreningens gæld.

 

OPHØR:

§ 8.

Foreningen ophører med at eksistere når den ikke længere råder over bro og ophalingsplads, og generalforsamlingen træffer herefter, ved simpel majoritet, beslutning om anvendelsen af foreningens aktiver.